Algemene voorwaarden Ukuntmijhuren.nl

1. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van ukuntmijhuren.nl met betrekking tot verhuur van hoogwerkers, voertuigen of andere apparatuur.
2. Ukuntmijhuren.nl sluit uitdrukkelijk de toepasselijkheid uit van eventuele Algemene Voorwaarden van huurder

2. Duur van de overeenkomst

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst vermeld.
2. Het gehuurde moet na einde van de huurovereenkomst binnen kantooruren (6.30 tot 17.00) bij ukuntmijhuren.nl worden ingeleverd, tenzij is overeengekomen dat ukuntmijhuren.nl het gehuurde zal halen en brengen bij de huurder.

3. Overschrijding van de huurperiode

1. De overeengekomen termijn is fataal zodat huurder zonder nadere ingebrekestelling in verzuim geraakt indien het gehuurde niet tijdig bij ukuntmijhuren.nl wordt geretourneerd. Indien het gehuurde niet tijdig bij ukuntmijhuren.nl geroutineerd is, is ukuntmijhuren.nl gerechtigd het gehuurde onmiddellijk, zonder voorafgaande ingebrekestelling, terug te nemen.
2. De uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat het gehuurde weer in bezit is van verhuurder.
Bovendien is huurder, totdat het gehuurde geretourneerd is, een bedrag van € 100,- per dag exclusief BTW boven de huursom verschuldigd, waarbij een gedeelte van een dag als een gehele dag geldt. Deze vergoeding geldt niet in het geval van overmacht. De boete laat onverlet de gehoudenheid van huurder tot vergoeding van eventuele door verhuurder geleden schade wegens wanprestatie.

4. Betalingen

1. Alle betalingen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige verrekening uit welke hoofde dan ook te worden voldaan.
2. Indien huurder niet binnen 30 dagen aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij van rechtswege in verzuim door enkele overschrijding van het betalingstermijn. Daarna komt alle schade en kosten in verband met te nemen incassomaatregelen voor rekening van de huurder. De buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd conform het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. Tevens is een wettelijke rente verschuldigd conform artikel 6:119 BW.

5. Gebruik van het gehuurde

1. Huurder dient op zorgvuldige wijze met het gehuurde om te gaan en er voor te zorgen dat het gehuurde overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.
2. Huurder is behouden het gehuurde in oorspronkelijke staat bij de verhuurder terug te bezorgen.
3. Indien het gehuurde een voertuig betreft mogen alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder zijn aangeduid, het voertuig besturen. Het is huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan personen die niet als bestuurder zijn vermeld op het huurcontract. Het is huurder niet toegestaan het voertuig weder te verhuren.
4. Bij verhuur van voertuigen dient huurder er op toe te zien dat de bestuurders beschikken over een rijbevoegdheid en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het besturen van het voertuig vereist is.
5. Huurder dient er op toe te zien dat de hoogwerkers bediend worden door personen die voldoende vakkennis hebben. Huurder dient de hoogwerkers zorgvuldig en met in achtneming van alle veiligheidseisen te gebruiken en dient met name van overheidswege opgelegd veiligheidsnormen na te leven. Huurder en/of gebruiker dient bekend te zijn met de werking van de machine. Overtreding van veiligheidsnormen is volledig voor rekening en risico van huurder.
6. Het is niet toegestaan een gehuurd voertuig te besturen onder invloed van alcohol, verdovende middelen of medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Indien de verzekeraar een schadegeval niet dekt wegens overtreding van de wettelijke normen ter zake, is huurder volledig aansprakelijk voor alle schade ontstaan door of aan het gehuurde.
7. Huurder dient alle vloeistoffen en bandenspanningen op het vereiste niveau te laten houden en dient het gehuurde overeenkomstig het serviceschema van het gehuurde voor onderhoud aan te bieden.
8. Huurder is gehouden het gehuurde schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.
9. Huurder gaat, middels het aangaan van de overeenkomst, akkoord met de algemene voorwaarden.

6. Schadegevallen

1. Tenzij in de schaderegistratie die bij het vertrek is opgebouwd anders is aangegeven, wordt huurder geacht het voertuig zonder zichtbare gebreken of beschadigingen te hebben ontvangen.
2. Huurder is tijdens de huurperiode aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan bij het gebruik van het gehuurde of voor schade die anderszins verband houdt met de huur van het voertuig, behoudens opzet of grove schuld van de verhuurder. Na afloop van de verhuur is huurder verplicht een inspectieronde om het gehuurde voertuig te lopen, samen met de verhuurder, om eventuele opgelopen schade tijdens de verhuurperiode vast te stellen.
3. Een eventuele uitkering door de verzekeraar van het gehuurde of schadevergoeding betaald door een derde (verzekeraar) komt in mindering op de schade, maar laat onverlet het recht van verhuurder om volledige schadevergoeding te vorderen
4. In geval van schade is huurder verplicht verhuurder onmiddellijk daarvan in kennis te stellen. Huurder is verplicht eventuele instructies van verhuurder op te volgen. Bij verkeersongevallen is huurder verplicht:

De politie ter plaatse te waarschuwen;
Gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen an alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben, aan verhuurder of diens verzekeraar te verstrekken;
Binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder te overleggen;
Zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden;
Het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;
Door verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of ter verwering van aansprakelijkheid van derden
5. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op nakoming ervan.

7. Verzekering

1. De voertuigen zijn door verhuurder, afhankelijk van de leeftijd van het voertuig, verzekerd tegen cascoschade of tegen het eigen risico van wettelijke aansprakelijkheid met een eigen risico van € 2.500,- voor de huurder per schadegeval. Een en ander laat echter de aansprakelijkheid van verhuurder voor schade onverlet.
2. In geval van vermissing of diefstal brengt ukuntmijhuren 5.000,-  in rekening.

8. Technische gebreken van het gehuurde en uitsluiting van aansprakelijkheid

1. Indien verder rijden of gebruik van het gehuurde onmogelijk is ten gevolge van een defect aan het gehuurde, welke voor verantwoordelijkheid van verhuurder komt, heeft huurder recht op dat de wagen zo snel mogelijk zal worden gerepareerd. Huurder heeft echter (behoudens opzet of grove schuld van verhuurder) geen recht op schade wegens stagnatie- of andere gevolgschade bij de uitvoering van werkzaamheden.

9. Van overheidswege opgelegde boete en sancties

1. Voor rekening van huurder zijn alle sancties die ten gevolge van maatregelen die verband houden met het ter beschikking hebben c.q. gebruiken van het gehuurde van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was. Indien deze sanctie en maatregel aan verhuurder wordt opgelegd, is huurder gehouden verhuurder op diens verzoek schadeloos te stellen, waarbij huurder aanvullende kosten van incasso in en buiten rechten verschuldigd wordt met een minimum van € 25,-

 

10. Beslagen

1. In het geval van administratief, civiel of strafrechtelijke beslag op het gehuurde, wegens een omstandigheid die toerekenbaar is aan huurder, blijft huurder gehouden tot nakoming van alle verplichtingen uit de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huurprijs, tot het moment waarop het voertuig vrij van beslagen weer in het bezit van verhuurder is. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten voor rekening en risico van huurder komen.

11. Diefstal

1. In het geval van diefstal geldt dat de bij het gehuurde behorende sleutels, kentekenbewijzen en andere documenten bij verhuurder moeten worden ingeleverd. Indien deze niet kunnen worden ingeleverd geldt het vermoeden dat huurder onvoldoende voorzorgsmaatregelen heeft genomen om diefstal te voorkomen.

12. Toepasselijk recht

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen moeten worden voorgelegd aan de Rechtbank Arnhem, tenzij het geschil tot de competentie behoort van Sector Kanton.

 

13. Derdenbeding
1. De verhuurder maakt hierbij het navolgende (derden)beding ten behoeve van een eventuele financieringsmaatschappij.
2. Huurder verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat het eigendom van de zaken waar mogelijk bij een financieringsmaatschappij kunnen berusten. Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal de huurder de zaken op eerste verzoek van de financieringsmaatschappij afgeven, zonder dat huurder zich daarbij op enig retentierecht of ander recht kan beroepen, indien en zodra de financieringsmaatschappij afgifte van de zaken zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen door de verhuurder jegens de financieringsmaatschappij. Als gevolg van de hiervoor bedoelde opeising van de zaken door de financieringsmaatschappij wordt de onderhavige huurovereenkomst (voor zover mogelijk van rechtswege) met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte aan of terugname van de zaken door de financieringsmaatschappij dient te geschieden op een door de financieringsmaatschappij aangegeven locatie in Nederland en huurder verplicht zich daar volledige medewerking aan te verlenen.
3. Indien de situatie als bedoeld onder sub 2 hiervoor zich voordoet en de financieringsmaatschappij het gebruik van de zaken door huurder zou willen continueren, is huurder verplicht om op eerste verzoek van de financieringsmaatschappij een huurovereenkomst met de financieringsmaatschappij te sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige huurovereenkomst en mogelijk onder verder gelijkluidende condities.
4. Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit.
5. Het hiervoor in dit artikel opgenomen derdenbeding kan noch door huurder, noch door verhuurder worden herroepen.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ukuntmijhuren/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ukuntmijhuren/public_html/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 107